ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باسیل

فرهنگ فارسی عمید

نوعی باکتری تک‌سلولی میله‌ای‌شکل که بعضی از انواع آن موجب بیماری‌های مختلف می‌شود: باسیل سیاه‌زخم.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ