ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازگشاد

فرهنگ فارسی عمید

۱. دوباره گشودن.
۲. گشایش در سختی و پیچیدگی کار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ