ترجمه مقاله

بارتنگ

فرهنگ فارسی عمید

= بارهنگ
ترجمه مقاله