ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باد

فرهنگ فارسی عمید

باشد: زنده باد، پاینده باد، مرده باد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ