ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بادسایی

فرهنگ فارسی عمید

نخوت؛ تکبر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ