ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بادسایی

فرهنگ فارسی عمید

نخوت؛ تکبر.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما