ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بااصل

فرهنگ فارسی عمید

اصل‌دار؛ اصیل؛ نجیب؛ شریف.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ