ترجمه مقاله

ایتام

فرهنگ فارسی عمید

= یتیم
ترجمه مقاله