ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایاره

فرهنگ فارسی عمید

= اواره
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ