ترجمه مقاله

اوصیا

فرهنگ فارسی عمید

= وصی
ترجمه مقاله