ترجمه مقاله

اوستاخ

فرهنگ فارسی عمید

گستاخ؛ دلیر؛ بی‌پروا؛ بی‌ترس: ◻︎ روی صحرا هست هموار و فراخ / هر قدم دامی‌ست کم ران اوستاخ (مولوی: ۳۴۶).
ترجمه مقاله