ترجمه مقاله

اهانت

فرهنگ فارسی عمید

۱. خوار کردن؛ پست کردن.
۲. سبک داشتن؛ توهین کردن.
۳. [قدیمی] خواری؛ پستی.
ترجمه مقاله