ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انگولک

فرهنگ فارسی عمید

= ⟨ انگولک کردن
⟨ انگولک کردن: (مصدر متعدی) [عامیانه]
۱. دستکاری کردن، با چیزی ور رفتن.
۲. مزاحم کسی شدن؛ به کسی آزار رساندن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ