ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انکیزیسیون

فرهنگ فارسی عمید

پرس‌وجو و تفحص دربارۀ عقاید مذهبی و سیاسی دیگران؛ تفتیش عقاید.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ