ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انفصال

فرهنگ فارسی عمید

۱. منفصل شدن؛ جدا شدن؛ جدایی؛ گسستگی.
۲. برکنار شدن از کار و شغل.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ