ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انطباق

فرهنگ فارسی عمید

موافق شدن؛ برابر شدن؛ یکسان گشتن؛ برابر شدن چیزی با چیز دیگر؛ با شرایط خود را وفق دادن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ