ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انده

فرهنگ فارسی عمید

= اندوه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ