ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انجماد

فرهنگ فارسی عمید

۱. جامد شدن؛ افسرده و بسته شدن؛ یخ بستن.
۲. (فیزیک) تغییر حالت از مایع به جامد در اثر سرما و نقصان حرارت یا تٲثیرات دیگر. Δ تمام اجسام در حالت انجماد حجمشان کوچک می‌شود غیر از آب و چدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ