ترجمه مقاله

انتها

فرهنگ فارسی عمید

۱. پایان؛ نهایت.
۲. (اسم مصدر) به پایان رساندن چیزی.
۳. (اسم مصدر) [قدیمی] باز‌ایستادن از کاری.
ترجمه مقاله