ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انتهاز

فرهنگ فارسی عمید

۱. فرصت یافتن؛ فرصت به ‌دست آوردن.
۲. غنیمت شمردن فرصت.
۳. منتظر فرصت بودن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ