ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امیال

فرهنگ فارسی عمید

= مِیل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ