ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امسال

فرهنگ فارسی عمید

۱. سالی که در آن هستیم؛ سال جاری.
۲. (قید) در سالی که در آن هستیم؛ در سال جاری.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ