ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امارت

فرهنگ فارسی عمید

۱. امیر شدن.
۲. فرمانروایی.
۳. (اسم) منصب امیر.
۴. (اسم) حوزۀ فرمانروایی امیر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ