ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

النگ دولنگ

فرهنگ فارسی عمید

خرت‌وپرت؛ خرده‌ریز؛ اشیای بی‌مصرف که در خانه جمع شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ