ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اقناع

فرهنگ فارسی عمید

۱. قانع ساختن؛ راضی کردن.
۲. قانع شدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ