ترجمه مقاله

اقلام

فرهنگ فارسی عمید

۱. نمونه‌ها؛ انواع.
۲. [قدیمی] = قلم
ترجمه مقاله