ترجمه مقاله

افژولیده

فرهنگ فارسی عمید

۱. پراکنده.
۲. پریشان‌گشته.
۳. برانگیخته‌شده.
ترجمه مقاله