ترجمه مقاله

افتقار

فرهنگ فارسی عمید

فقیر شدن؛ بینوا شدن؛ نیازمند شدن؛ تهیدستی؛ درویشی.
ترجمه مقاله