ترجمه مقاله

افتراس

فرهنگ فارسی عمید

شکار افکندن؛ پاره کردن و درهم شکستن و دریدن شکار.
ترجمه مقاله