ترجمه مقاله

اعور

فرهنگ فارسی عمید

۱. [جمع: عُور و عُوران] کسی که یک چشمش نابینا شده باشد؛ یک‌چشم.
۲. (زیست‌شناسی) رودۀ کور.
ترجمه مقاله