ترجمه مقاله

اعراض

فرهنگ فارسی عمید

= عَرَض
ترجمه مقاله