ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اعتلال

فرهنگ فارسی عمید

۱. علت داشتن؛ علیل شدن؛ بیمار شدن.
۲. بهانه آوردن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ