ترجمه مقاله

اطلاق

فرهنگ فارسی عمید

۱. استعمال کلمه‌ای مخصوص خواه به طریق حقیقت و خواه بر سبیل مجاز.
۲. [قدیمی] گشودن.
۳. [قدیمی] روان کردن.
۴. [قدیمی] رها کردن؛ آزاد کردن.
ترجمه مقاله