ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اطلاعات

فرهنگ فارسی عمید

۱. = اطلاع
۲. گیشه یا محلی در یک اداره یا مؤسسه برای راهنمایی مراجعه کنندگان.
۳. وزارتخانه‌ای برای حفظ امنیت کشور: مٲمورهای اطلاعات.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ