ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اضطرار

فرهنگ فارسی عمید

بیچاره شدن؛ ناچار شدن؛ درمانده شدن؛ بیچارگی؛ درماندگی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ