ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اضطراب

فرهنگ فارسی عمید

۱. جنبیدن.
۲. لرزیدن؛ تپیدن.
۳. پریشان‌حال شدن؛ آشفتگی؛ بی‌تابی؛ بی‌آرامی.
۴. یکدیگر را با چیزی زدن؛ به هم واکوفتن.
۵. (روان‌شناسی) پریشانی ذهن براثر ترسی مبهم.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ