ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصغا

فرهنگ فارسی عمید

۱. گوش دادن؛ گوش فراداشتن؛ گوش دادن به سخن کسی.
۲. نیوشیدن؛ باجان و دل گوش دادن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ