ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصطلاح

فرهنگ فارسی عمید

کلمه‌ای که در گروهی یا در علم و فن و رشته‌ای معنی خاص غیر از معنی اصلی دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ