ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصحاب

فرهنگ فارسی عمید

۱. = صاحب
۲. [قدیمی] یاران.
⟨ اصحاب رٲی (قیاس): اصحاب ابوحنیفه نعمان‌بن ثابت که دربارۀ مسائلی که اثر یا حدیثی دربارۀ آن وجود نداشت به رٲی خود و قیاس رجوع می‌کردند.
⟨ اصحاب شمال: در روایات، بدکارانی که در روز قیامت نامۀ اعمالشان را در دست چپ خواهند داشت.
⟨ اصحاب یمین: در روایات، نیکوکارانی که در روز قیامت نامۀ اعمالشان را در دست راست خواهند داشت.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ