ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسپرزه

فرهنگ فارسی عمید

= اسفرزه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ