ترجمه مقاله

اسپ

فرهنگ فارسی عمید

= اسب
ترجمه مقاله