ترجمه مقاله

استیزه

فرهنگ فارسی عمید

= ستیزه
ترجمه مقاله