ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استیحاش

فرهنگ فارسی عمید

ترسیدن؛ رمیدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ