ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استکثار

فرهنگ فارسی عمید

افزون‌خواهی؛ زیاده‌طلبی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ