ترجمه مقاله

استلزام

فرهنگ فارسی عمید

لازم بودن؛ لزوم؛ ضرورت.
ترجمه مقاله