ترجمه مقاله

استعلاج

فرهنگ فارسی عمید

۱. علاج خواستن؛ درمان خواستن؛ طلب چاره و علاج کردن.
۲. معالجه کردن؛ درمان کردن.
ترجمه مقاله