ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استعفاف

فرهنگ فارسی عمید

۱. پارسایی کردن.
۲. خودداری از انجام کار حرام.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ