ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استدعا

فرهنگ فارسی عمید

۱. درخواست کردن؛ درخواست چیزی با فروتنی؛ خواهش.
۲. [قدیمی] فراخواندن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ