ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استخلاص

فرهنگ فارسی عمید

۱. آزاد کردن؛ رها کردن.
۲. آزاد شدن؛ رهایی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ