ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استحاله

فرهنگ فارسی عمید

۱. از حالی به حالی شدن؛ برگشتن از حالی به حالی؛ دگرگون شدن.
۲. [قدیمی] محال و غیرممکن بودن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ